REGULAMIN
REKLAMACJI POKOI GOŚCINNYCH 
,,VILLA VARMIA''

 

 

Art. I. Postanowienia podstawowe

W celu zapewnienia prawidłowej procedury procesu reklamacji z tytułu wad towarów i usług sprzedawanych i świadczonych w Villa Varmia, zgodnie z Ustawą nr 250/2007 Dz.U. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami oraz Ustawą nr 40/1964 Dz.U. kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami, obowiązuje następująca procedura reklamacyjna:

Sprzedawca jest zobowiązany do należytego poinformowania Klienta o warunkach i sposobie reklamacji, w tym, gdzie można złożyć reklamację oraz gdzie dokonać naprawy z tytułu gwarancji.

Niniejszy regulamin reklamacji podlega § 18 ust. 1 Ustawy o ochronie konsumenta i jest umieszczony w widocznym miejscu dostępnym dla klienta (w recepcji oraz na stronie www.fromborkpokoje.pl)

Konsument odbierając osobiście towar lub świadczoną usługę, wyraża zgodę na sposób postępowania reklamacyjnego i potwierdza, że ​​zapoznał się z jego treścią.

Na potrzeby niniejszego regulaminu reklamacji przez reklamację rozumie się podjęcie odpowiedzialności za wady towaru lub usługi, a postępowanie reklamacyjne kończy się przekazaniem naprawionego towaru, wymianą towaru, zwrotem ceny zakupu towaru lub usługi, wypłaceniem stosownej zniżki od ceny towaru lub usługi, pisemną prośbą o przejęcie świadczenia lub uzasadnioną odmową.6. Prawa i obowiązki konsumenta i usługodawcy regulują odpowiednie przepisy prawne

Art. II Prawo z tytułu odpowiedzialności za wady 

W przypadku, gdy klientowi Villa Varmia zostanie dostarczony towar lub usługa niższej jakości lub w mniejszym zakresie niż było wcześniej uzgodnione, albo ma to miejsce zazwyczaj, Klient ma prawo reklamować wszelkie wady świadczonych usług oraz wady zakupionego towaru, w tym prawo do usunięcia, uzupełnienia lub zastąpienia świadczenia nową usługą albo odpowiednią zniżką od uzgodnionej ceny zapłaconych towarów lub usług.

Art. III. Korzystanie z prawa z tytułu odpowiedzialności za wady (reklamacje)

Jeżeli klient stwierdzi przyczyny i fakty, które mogą być przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ewentualną reklamację usługodawcy u kierownika danej placówki, personelu lub innej odpowiedzialnej osoby (zwana dalej „osobą odpowiedzialną“).

Składając reklamację, klient zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich stosownych dokumentów dotyczących świadczenia danej usługi i / lub nabycia towaru (kopia, zamówienia, rachunek itp.), co do której składa reklamację. Bez przedłożenia dowodu zakupu, usługodawca nie ma obowiązku uznania reklamacji. Wady jakościowe żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia klient zgłasza w recepcji w momencie stwierdzenia wady, bezpośrednio u obsługi.

Jeżeli wady żywności i napojów przeznaczonych do bezpośredniego spożycia dotyczą ilości i wagi, należy je zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem konsumpcji.

Reklamacje dotyczące wad innych towarów lub usług klient składa w recepcji, w którym dokonał zakupu towaru lub usługi bez zbędnej zwłoki, na podstawie dowodu zakupu. Bez przedłożenia dowodu zakupu reklamacja może nie być uwzględniona.

Reklamacje dotyczące wad zakwaterowania można zgłaszać w recepcji bez zbędnej zwłoki. Prawo do reklamacji wad zakwaterowania wygasa, jeżeli klient nie skorzystał z niego do czasu wyjazdu.

Składając reklamację, klient zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich stosownych dokumentów dotyczących świadczenia danej usługi lub nabycia towaru, co do którego składa reklamację.

Procedura rozpatrywania reklamacji

Wyżywienie 

a) Wady żywności uważane są za nieodwracalne. W przypadku stwierdzenia wady żywności, posiłków lub napojów, klient ma prawo zażądać ich wymiany lub zwrotu zapłaconej kwoty lub udzielenia rabatu.

b) Jeżeli żywność lub napoje nie są prawidłowej jakości, wagi, ilości lub temperatury, klient ma prawo zażądać bezpłatnego, właściwego i natychmiastowego usunięcia wady.

Usługi noclegowe 

Klient ma prawo zażądać bezpłatnego, należytego i terminowego usunięcia wad, a mianowicie

a) Wymiany wadliwego lub uzupełnienia drobnego wyposażenia pokoju

b) W przypadku braku możliwości usunięcia usterek technicznych w pokoju (awaria instalacji grzewczej, niskie ciśnienie wody, brak ciepłej wody, awaria prądu itp.), a hotel nie może zaoferować klientowi innego, alternatywnego zakwaterowania, a jeśli mimo tych wad pokój zostanie zaoferowany klientowi, klientowi przysługuje rabat od ceny noclegu za obopólną zgodą lub odstąpienie od umowy przed przenocowaniem oraz zwrot całej zapłaconej ceny za zakwaterowanie. Reklamacje rozpatruje dyrektor lub kierownik recepcji lub upoważniony przez niego pracownik, który jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i podjęcia decyzji o sposobie jej załatwienia. W przypadku braku możliwości załatwienia reklamacji w drodze umowy, osoba kompetentna zobowiązana jest do sporządzenia protokołu reklamacji z klientem w imieniu Villa Varmia. W protokole klient powinien podać dokładne oznaczenie świadczonej usługi lub zakupionego towaru, czas świadczenia usługi lub zakupu towaru oraz opis wady.

Art. IV Terminy wykonalności praw z tytułu odpowiedzialności za wady 

1. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, w przeciwnym wypadku prawo do reklamacji wygasa. Okresy gwarancji określają postanowienia § 620 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Art. V Współpraca klienta i usługodawcy podczas rozpatrywania reklamacji

 1. Klient zobowiązany jest do osobistego udziału w postępowaniu reklamacyjnym, oraz ma obowiązek przekazania obiektywnych informacji na temat świadczonej usługi. Jeżeli wymaga tego charakter reklamacji, klient ma obowiązek umożliwić personelowi dostęp do wynajętego mu pokoju hotelowego, w celu ustalenia zasadności reklamacji.

Art.VI REKLAMACJE:

a)Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e mail: info@fromborkpokoje.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

b)Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

c)Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy. d)Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. 

Art VII Postanowienie końcowe

1. Niniejszy Regulamin reklamacji wchodzi w życie z dniem 10.06.2022

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub aktualizacji procedury reklamacyjnej bez uprzedniego powiadomienia klienta.

.

 

 

 

 

Akceptant – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta

Serwis/Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy:

Oczekująca – płatność oczekująca na wpłatę,

Weryfikowana – płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa,

Do wykorzystania/Przedpłata – płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy,

Dokonana – Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy,

Błędna – Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty

Zwrócona – zwrócona Klientowi z konta Serwisu

Panel transakcyjny –  Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej

Instytucja pośrednicząca – dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za którego pośrednictwem Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno – rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych.

Dzień Roboczy – (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) – dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy”

§ 1. Postanowienia ogólne1. Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/20142. Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy.3. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.4. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel, na jaki pójdą wpłacone środki.5. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności.6. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące:a) dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego – serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24b) dla płatności przelewem – bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu.7. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niedziałania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.8. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku niezastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących.9. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji.10. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu.11. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.12. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika.13. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca.

PrzedpłatyPłatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty – numer Płatności.Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu.Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24.Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty.Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplataPrzedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem.Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty.

§ 2. Postanowienia końcowe1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2.2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro.3. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939).4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych.5. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24.7. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

 

                                                                                               

 

Regulamin Pokoi Gościnnych „Villa Varmia”

 

 

 

 

 

Właściciele „Villi Varmia” będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości

.§1. Pokój wynajmowany jest na doby. W przypadku nie określenia terminu pobytu, przyjmujemy, iż pokój wynajęty został na jedną dobę.

 §2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00

 §3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 §4. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „ Cennik” znajdujący się na stronie www.fromborkpokoje.pl lub www.villavarmia.pl Villa Varmia zastrzega sobie prawo do           zmiany cen w ofertach last minut i first minute.

§5.  W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu lub w przypadku rezerwacji 1 noclegu równowartość 1 doby.                     Osobom nie posiadającym rezerwacji oraz niniejszej wpłaty nie gwarantujemy zakwaterowania. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed           planowaną  podróżą

§6.  Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

§7.  Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią ( Ust. z                10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.)

§8.   Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Obiektu.

§9.  W Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:30 rano.

§10.Goście zobowiązani są do przestrzegania doby hotelowej meldując się i opuszczając Obiekt w określonych przez Villę Varmia godzinach zawartych w regulaminie.

§11. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego                winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

§12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie          Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.

§13. W przypadku zagubienia kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 złotych .

§14. W momencie przekazania kluczy do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić.

§15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, klimatyzatorów ,wentylatorów i innych podobnych urządzeń nie stanowiących                          wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu(kara 200 zł) i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

§16. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, przyjęć weselnych wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły                  zamówionej usługi.

§17. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich, co umożliwi              natychmiastową reakcję. Obiekt ma obowiązek zapewnić: · warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa. · bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania                    tajemnicy informacji o Gościu. · profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług. · wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego              obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. · sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży            starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§18. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi: · Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą. · Przechowanie bagażu; Obiekt może odmówić przyjęcia          na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§19. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849                  kodeksu cywilnego , o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za                  uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§20. W obiekcie zabronione jest : · Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa) · Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących              klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa). · Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo            oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. · Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

§21. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

§22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego  Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty            te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od                      momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn          od nas niezależnych np: przerwy w dostawie wody lub prądu.

§24. Ze względu na częste problemy alergiczne Gości, nie akceptujemy pobytu ze zwierzętami.

§25. Dokonanie rezerwacji pokoju w „Villi Varmia ‘’jest jednoznaczne z faktem zapoznania się z regulaminem i akceptowaniem go.

§26. Regulamin obiektu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.fromborkpokoje.pl lub www.villavarmia.pl oraz w drodze indywidualnego                                udostępnienia.

§27. Właściciel obiektu Villa Varmia zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępności części jadalnej w określonych godzinach po uprzednim poinformowaniu gości (w przypadku imprezy              zamkniętej). Villa Varmia zastrzega sobie prawo do zmiany cen w ofertach last minut i first minute na naszej stronie i u naszych partnerów. Cenny są również zależne od dostępności i              czasu dokonania rezerwacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem są wykonywane za pomocą serwisu Przelewy24 w imieniu firmy:

Sylwia Kalinowska Villa Varmia Pokoje Gośćinne

ul.Elbląska 6C 

14-530 Frombork

NIP 5821532249 REGON 36183409

 

Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

 

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Uni Europejskiej. W związku z tym, w tym dniu zmianie ulegnie Polityka Prywatności . Informujemy Państwa, że Wasze dane osobowe ( e-mail , nr.telefonu itp.) - wykorzystywane są wyłącznie w celu obsługi procesu Rezerwacji i Świadczenia Usług w obiekcie noclegowym Sylwia Kalinowska Villa Varmia Pokoje Gościnne. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Nasza firma od początku podchodzi z dużą wrażliwością do danych osobow

Sylwia Kalinowska Villa Varmia Pokoje Gośćinne

ul.Elbląska 6C 

14-530 Frombork

NIP 5821532249 REGON 36183409

ych naszych Klientów i zaintersowanych naszą ofertą. Dokonując rezerwacji w obiekcie Villa Varmia Pokoje Gościnne, Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne.